Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ


Termín zápisu do mateřských škol v Novém Jičíně pro rok 2024/2025 je

                          6.května 2024 od 8.00 do 16 00 hodin

 

Pokud jste se ještě nerozhodli, kterou mateřskou školu vybrat pro Vaše dítě, vyberte si z nabídky našich mateřských škol.

 1. Mateřská škola M. Montessori, Revoluční 52, Nový Jičín
 2. Mateřská škola Jiráskova 10, Nový Jičín
 3. Mateřská škola Smetanovy sady 6 Nový Jičín

Co Vám nabízíme?

 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • bohatou vzdělávací nabídku zaměřenou na prožitkové a kooperativní učení
 • respektování individuality dítěte
 • úzkou spolupráci školy s rodinou 
 • vhodně připravené prostředí pro děti
 • nabídku kroužků pro děti a aktivit pro předškoláky
 • tradiční i nové akce pro děti i rodiče, výlety, keramická dílna
 • využívání venkovních prostor ke vzdělávání – zahrady MŠ Smetanovy sady a MŠ Revoluční
 • blízkost centra, dobrá dostupnost – MŠ Jiráskova
 • zařazování principů pedagogiky Marie Montessori - MŠ Revoluční

Pokud ještě váháte, navštivte nás u příležitosti Dne otevřených dveří dne 16.4.2024 a v klidu si osobně prohlédněte prostředí mateřských škol a zeptejte se na to, co Vás zajímá.

Přeji Vám šťastný výběr školky, která je první metou na cestě vašeho dítěte za vzděláním.

   Jak přihlásit dítě do školky 2024/2025

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v  § 34a a  34b školského zákona).
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a  mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ).
 • V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy k datu 6. 5. 2024, bude přerušeno správní řízení k možnosti doplnění dané podmínky.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání doručit  následujícími způsoby:
  • osobní podání na MŠ Revoluční 52 , Jiráskova 10, Smetanovy sady 6
  • do datové schránky školy: wevzbe3,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: ms-sady@seznam.cz (pokud zákonný zástupce pošle žádost prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů osobně v MŠ podepsal)
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od vás přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých mateřských škol bude k dispozici k předvyplnění od 1. 4. 2024. Odkaz na tuto stránku naleznete i na webech jednotlivých mateřských škol. V listinné podobě k ručnímu vyplnění pak na konkrétních mateřských školách.
 • Správní řízení bude zahájeno dnem 6. 5. 2024.

  Co budete potřebovat k zápisu

 1. Vyplněnou, podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii.
 3. Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii - Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel.
 4. Potvrzení lékaře o očkování dítěte
 5. Kritéria k přijímání dětí – podepsaná

   Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2024.docx

   Potvrzení lékaře.pdf

   Kritéria 2024.pdf

    

   

  

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte.

   Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte.pdf

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění, že může dítě zastupovat.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. číslech: +420 777 103 034 Soňa Nevrlová, +420 732 835 106 Eva Sedláčková nebo e-mailem: ms-sady@seznam.cz.

Důležité termíny

 • 6.5.2024  - odevzdání žádosti o přijetí – v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení
 • 20.5.2024 -  možnost nahlédnout do spisu dítěte
 • 3.6.2024 - zveřejnění výsledků zápisu – na dveřích MŠ, na webových stránkách školy

Jak odevzdat žádost

Osobně

Dne 6. 5. 2024 odevzdejte vedoucí učitelce MŠ vyplněnou žádost o přijetí na MŠ Revoluční, MŠ Jiráskova a MŠ Smetanovy sady. Žádost je také možné vyplnit přímo na místě. Při osobním odevzdání žádosti s přílohami (vyjádření lékaře, podepsaná kritéria pro přijímání dětí, doklad o bydlišti a rodný list – k nahlédnutí) Vám bude předáno registrační číslo dítěte, pod kterým budete po skončení vyrozumění ohledně přijetí nebo nepřijetí dítěte.

Soukromou datovou schránkou

Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 6. 5. 2024v době 0:00–23:59 hod. Žádost musí obsahovat přílohy (vyjádření lékaře, podepsaná kritéria pro přijímání dětí) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Novém Jičíně – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).
Ředitelka mateřské školy dne 7. 5. 2024 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje registrační číslo dítěte včetně razítka a podpisu ředitelky.

E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem

Žádost lze doručit dne 6. 5. 2024 v době 0:00–23:59 hod. Žádost musí obsahovat přílohy (evidenční list s vyjádřením lékaře, podepsaná kritéria pro přijímání dětí) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Novém Jičíně – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů). Ředitelka mateřské školy odešle dne 7. 5. 2024 zákonným zástupcům zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu s  registračním číslem.  Pokud bude žádost zaslaná emailem bez elektronického podpisu, musí zákonný zástupce dítěte do 3 dnů přijít žádost osobně podepsat do MŠ.

Preferujeme osobní kontakt při podávání žádosti.

Přijetí a nepřijetí dítěte

V případě přijetí dítěte:

Dne 3. 6. 2024 budete seznámeni s výsledky zápisu – na webových stránkách MŠ a vyvěšením seznamu na dveřích mateřské školy. Děti zde budou vedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí dítěte:

Poštou obdržíte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace.

Kritéria pro přijetí dítěte

 • Děti se do MŠ přijímají podle předem stanovených kritérií (směrnice č. 20/2021 Pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity).
 • Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.
 • Děti se přijímají od nejstaršího po naplnění kapacity MŠ.
   

Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31.8.2024.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ze spádového obvodu.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení§20odst.2písm d) školského zákona.

Kategorie:

Nastaveným filtrům neodpovídá žádný záznam.
Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav


Naposledy změněno: 1. 6. 2023 9:27