Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

MŠ Sady 

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizacevznikla 1. 1. 2003 jako samostatný právní subjekt sloučením čtyř mateřských škol v Novém Jičíně - MŠ  Revoluční 52, MŠ Jiráskova 10 a MŠ Smetanovy sady 6. Zřizovatelem je Město Nový Jičín.

Mateřskou školu Sady Nový Jičín řídí od 1.8.2016 ředitelka Soňa Nevrlová jmenovaná radou Města Nový Jičín. Zástupkyně MŠ Sady je Eva Sedláčková. Kapacita MŠ Sady je 209 dětí. Sídlo ředitelství MŠ je na ulici Revoluční 52, Nový Jičín.

Koncepce a cíle naší mateřské školy vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb., z vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, její novely č.214/2012 Sb. a z naplňování Rámcového programu pro předškolní vzdělání MŠMT ČR č.j. 32 405/2004-22. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Inkluzivní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vedením odloučeného pracoviště je pověřena zástupkyně ředitelky MŠ, která zastupuje ve výchovně vzdělávacích a organizačních záležitostech a zodpovídá za chod pracoviště. Učitelky jednotlivých MŠ se schází na společných poradách, plánují společné akce, řeší záležitosti týkající výchovně vzdělávací práce.

Každoročně se ve všech školách uskutečňuje Den otevřených dveří pro veřejnost a v průběhu celého roku umožňujeme praxi studentům středních i vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Všechna odloučená pracoviště pracují podle ŠVP Rok očima dítěte.

MŠ Marie Montessori 

Mateřská škola Marie Montessori na ulici Revoluční 52 pracuje podle RVP a vzdělávacího programu Marie Montessori. Mezi základní principy pedagogiky M. Montessori patří partnerský přístup, svobodná volba práce a činností, respektování senzitivních období dítěte, věková heterogenita (různorodost) a kooperativní výuka (spolupráce), polarizace pozornosti, připravené prostředí a důraz je kladen také na osobnost učitele. K naplňování cílů předškolního vzdělávání vycházejí z ŠVP Rok očima dítěte s vlastní přílohou Pomoz mi objevit zázraky světa.

Budova MŠ se nachází uprostřed přírody v oblasti městského přírodního parku Skalky. Je umístěna v Hückelově vile z roku 1907, která od roku 1945 slouží dětem. Jsou zde tři třídy pro děti ve věku 3 - 6 let a jedna třída pro děti 2 - 3 leté. Strava se dětem připravuje ve vlastní kuchyni. Kapacita MŠ 75 dětí.

Je zde vybudovaná keramická dílna, která je využívána dětmi a rodiči při společných tvořivých dílnách. K mateřské škole náleží krásná rozlehlá zahrada „Království lesa – po chodníčcích poznání“, která byla revitalizovaná a slavnostně otevřená roku 2012. Zahrada je také otevřena pro rodiče s dětmi z MŠ a širokou veřejnost. 

Pro děti a rodiče je každoročně připravována spousta zajímavých akcí, společné oslavy tradičních svátků, tvořivé dílny, besedy s odborníky, výlety a návštěvy kulturních a sportovních akcí. Děti mohou v rámci nadstandartních aktivit navštěvovat kroužek angličtiny, keramiky a zdravého cvičení. Kroužky vedou zaměstnanci školy i externí pracovníci.

MŠ Jiráskova

Mateřská škola Jiráskova 10 je trojtřídní mateřskou školou. Každá třída má k dispozici svoji hernu, místnost pro hygienu a šatnu. V MŠ je vlastní kuchyň na přípravu stravy, kancelář zde má i vedoucí školní jídelny. Zařízení se nachází v centru města, uprostřed vilové čtvrti. Má dostatečné světlé prostory pro hry a činnosti dětí. Program je zaměřen na osobnostně orientovaný model výchovy.  K naplňování cílů předškolního vzdělávání vycházejí z ŠVP Rok očima dítěte s vlastní přílohou Do pohádky vedou vrátka. K zařízení patří i přilehlá zahrada, v blízkosti MŠ se nacházejí dětská hřiště a městské parky.

Kapacita MŠ Jiráskova je 84 dětí. MŠ má tři heterogenní třídy, které navštěvují děti od 3 do 6 let.

MŠ svým programem a nabídkou činností umožňují dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti, zejména místa, která jsou jeho domovem.

Výhodná poloha MŠ a snadná dostupnost v centru města umožňuje dětem navštěvovat kulturní a sportovní akce města Nový Jičín, spolupracovat se střediskem volného času Fokus atd. Děti mají možnost pozorovat zákoutí Nového Jičína v průběhu celého roku, při slavnostních událostech i v proměně ročních období. Na vycházky a do přírody se vydávají do nedalekého parku Smetanovy sady nebo na výletiště Skalky.

MŠ nabízí kroužek keramiky, Angličtiny a aktivity pro předškoláky. Všechny tyto aktivity zajišťují pedagogové z MŠ.

MŠ Smetanovy sady

Mateřská škola Smetanovy sady byla poprvé otevřena dětem v roce 1954. Po nutných opravách, zde byla vybudována dvě oddělení, z nichž každé má svoji třídu, hernu, šatnu, sociální zázemí a ložnici. Ve škole se vzdělávají děti 3 – 6 leté ve dvou heterogenních třídách. Kapacita MŠ je 50 dětí. Škola nemá vlastní kuchyň, strava je dovážena ze ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace.

MŠ se nachází v rodinném domku na okraji městského parku, blízko rekreační oblasti Skalky. Poloha MŠ přímo vybízí k celoročnímu pozorování a zkoumání přírody. Proto je environmentální výchova jedním z jejich hlavních cílů vzdělávání MŠ. V rámci environmentální výchovy děti na školní zahradě pěstují květiny, starají se o lesní zvířata sběrem kaštanů, třídí odpad, hrají ekologické hry. K naplňování cílů předškolního vzdělávání vycházejí z ŠVP Rok očima dítěte s vlastní přílohou Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.

Součástí MŠ je školní zahrada, která je nově zrekonstruovaná a poskytuje dětem dostatek možností k pohybovým i rekreačním aktivitám.

Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky, pohybové hry ve Fokusu, účastní se akcí města Nový Jičín. Stalo se již tradicí, že děti z MŠ s pedagogy pravidelně dochází do domova pro seniory Pod Lipami, v posledních letech hlavně do denního stacionáře Domovinka. Smyslem těchto návštěv je nejen potěšit seniory svým vystoupením, ale také se těší velkému zájmu neformální návštěvy, kdy děti se seniory společně tvoří, čtou si, povídají a hrají deskové hry. Tyto návštěvy jsou přínosné nejen pro klienty denního stacionáře, ale hlavně pro děti, které získávají vztah ke starší generaci.

Školní jídelna

Školní jídelna má kapacitu 211 strávníků. Vedoucí školní jídelny je Jarmila Podešvová, která má kancelář na MŠ Jiráskova. Na MŠ Jiráskova a na MŠ Revoluční je samostatná kuchyň, kde se strava připravuje, na MŠ Smetanovy sady je pouze výdejna a strava se zde dováží ze ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace. Školní jídelny i výdejna se řídí provozním řádem školní jídelny.

Zahrada Království lesa

K mateřské škole náleží krásná rozlehlá zahrada „Království lesa – po chodníčcích poznání“, která byla revitalizovaná a slavnostně otevřená roku 2012. Každý rok v období od 1. 9. do 31. 10. a od 1. 4. - 30. 6. od 15.00 – 18.00 hodin je zahrada otevřena pro rodiče s dětmi z MŠ a širokou veřejnost. Zahradu navštěvují také děti z odloučených pracovišť MŠ Sady, z jiných MŠ v Novém Jičíně a děti z 1. stupně ZŠ v rámci projektového učení.

Návštěvní řád dětského hřiště